About

 
 

Sekretesspolicy

2018-05-10

Din säkerhet på nätet är viktig för mig och min hantering av dina personuppgifter är något jag vill att du som kund alltid ska känna är i trygga händer. Jag har därför upprättat denna sekretesspolicy som ska förklara för dig som kund hur jag hanterar dina personuppgifter, för vilka syften och hur du kan gå tillväga för att påverka hur du vill att hanteringen ska gå till. Informationen nedan är huvudsakligen avsedd för de fall jag är så kallat personuppgiftsansvarig.

Hur vi får dina personuppgifter

Vid förfrågan och samarbete kommer jag att kontakta dig via mail och eller telefon, det som du angett.

För att du ska kunna logga in och se dina bilder efter fotograferingen kommer du att motta inloggningsuppgifter via e-post sms och/eller brev. Jag skickar endast mail och meddelanden som är relevanta för just dig.

Jag kan inhämta namn- och adressuppgifter (med ursprung i allmänt tillgängliga källor) som rör dig för att kontrollera att de personuppgifter vi har om dig är korrekta.

Jag litar på att de personuppgifter som du lämnar till mig är kompletta, korrekta och aktuella.

Informera mig så snart som möjligt om ändringar eller felaktigheter i dina personuppgifter genom att maila mig, eller maila via formuläret.

Måste du lämna personuppgifter?

Du har inte någon lagstadgad skyldighet eller skyldighet enligt avtal att lämna personuppgifter till mig, men det krävs att du lämnar personuppgifter till mig för att jag ska ingå avtal med dig om tillhandahållande av mina tjänster och produkter. Om du inte lämnar nödvändiga personuppgifter till mig så kan vi helt enkelt inte ingå sådana avtal.

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Merparten av dina uppgifter behandlar jag för syftet att jag ska kunna fullgöra avtal med dig om köp av de produkter och tjänster som jag erbjuder.

Vissa uppgifter om dig behandlar jag för att jag ska kunna fullgöra mina rättsliga förpliktelser, t.ex. i anledning av vår bokförings- och redovisningsskyldighet.

I andra fall sker min behandling av personuppgifter med stöd av en så kallad intresseavvägning. Det innebär att jag bedömer att mina intressen av att behandla dina personuppgifter är berättigade och att dina intressen inte väger tyngre. Jag anser att mina berättigade intressen bl.a. är att marknadsföra mina egna produkter och tjänster, att lämna ut dina personuppgifter till mina ombud och underleverantörer (se nedan), att säkerställa tillgänglighet av min webbplats och våra tjänster, att möjliggöra uppföljning av eventuella angrepp på vår webbplats eller

vår IT-utrustning, att upptäcka och förhindra bedrägerier, planering och utveckling av vår

verksamhet, att försvara oss mot eller göra gällande rättsliga anspråk samt att kunna visa att vi följer

tillämpliga lagar och myndighetskrav.

Mer specifikt angående marknadsföring så använder vi dina personuppgifter för att leverera och

personanpassa vår kommunikation med dig. Vi kan exempelvis kontakta dig via e-post eller andra

kommunikationsmedel för att uppdatera dig om nya produkter, kampanjer, eller bjuda in dig att

delta i en undersökning.

Säkerhet

Dina personuppgifter lagras i JaRockas interna serverhall i Linköping . Alla data som JaRocka överför

via internet skyddas med hjälp av kryptering.

Fotofolket behandlar också dina personuppgifter via Google Mail, Google kalender och Google

Formulär.

Bokar du tid för fotografering via Fotofolktes hemsidas tidsbokningssystem, behandlar också

tidsbokningssystemet boka_tid.nu dina personuppgifter.

Vilka vi kan lämna ut dina uppgifter till

Fotofolket säljer aldrig dina uppgifter. Dina personuppgifter kan dock komma att vidarebefordras till

ombud eller underleverantörer både inom och utanför EU/EES. som utför tjänster åt Fotofolket, t.ex.

avseende framkallning av fotografier, IT-tjänster, frakt av köpta produkter och betaltjänster.

Mottagare som hanterar personuppgifter för Fotofolket räkning

(Fotofolkets personuppgiftsbiträden) ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med

oss i syfte att säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. När vi använder

leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES vidtar vi särskilda

skyddsåtgärder.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut i den mån det medges eller krävs enligt

gällande lag, om vi beordras av behörig domstol eller myndighet, eller för att säkerställa att vi

uppfyller våra lagstadgade skyldigheter.

Hur länge vi kommer att behandla dina personuppgifter

Fotofolket kommer att lagra dina personuppgifter så länge som uppgifterna behövs för de ändamål

som de behandlas. Efter det lagras dina personeupgifter och fotografier i fem år.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begränsning av

behandling som rör dig samt att invända mot behandling av personuppgifter. Personuppgifter som

du har tillhandahållit Fotofolket har du även rätt att få ut i ett strukturerat, allmänt använt och

maskinläsbart format.

I de fall som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ett uttryckligt samtycke från dig, så har

du rätt att när som helst återkalla ett sådant samtycke. Om samtycke återkallas så påverkar det inte

lagligheten av vår behandling av personuppgifter med stöd av samtycket innan det återkallades.

Du har även rätt att ge in klagomål avseende vår behandling av personuppgifter till Datainspektionen

(byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten). Om du har ytterligare funderingar eller vill få mer

information om dina rättigheter så rekommenderar vi att du besöker Datainspektionens webbplats

(www.datainspektionen.se).

Automatiserat beslutsfattande samt profilering

Automatiserat beslutsfattande förekommer genom vår leverantör av kredittjänster när du väljer

“Faktura” som betalsätt. Vår leverantör gör i dessa fall en kreditbedömning med utgångspunkt i

sedvanliga kreditbedömningsuppgifter (t.ex. taxerad inkomst, skuldsaldo hos Kronofogden,

betalningsanmärkningar etc). Om vår leverantör gör bedömningen att du inte ska beviljas kredit så

kommer vi inte att erbjuda “Faktura” som betalsätt, utan du är då istället hänvisad till övriga

betalsätt. Om du har synpunkter på sådana automatiserade beslut är du välkommen att kontakta oss

(se nedan för kontaktuppgifter) för att få en förklaring och/eller omprövning av beslutet.

Vi behandlar uppgifter om ditt användande av vår webbplats och dina köp samt kan använda dessa

uppgifter för att skicka erbjudanden och annan information till dig (s.k. profilering). Du har dock alltid

rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring och att invända mot profilering.

Cookies

När du besöker JaRockas webbplats kan vi samla in uppgifter om dig och din enhet genom att

använda så kallade cookies. All data som samlas in är anonym och vi använder oss uteslutande av

Google Analytics, läs mer här https://policies.google.com/privacy?hl=sv.