Säkerhetspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som bilder, telefonnummer, mailadress, adress, namn mm. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ingå i ett avlat med dig och genomföra en fotografering/filmning och leverera bilder/film, och viktig kommunikation runtomkring såsom bokning innan, information som är nödvändig för fakturering och bokföring, uppföljning efter om fler fotograferingar önskas, när vi inte längre sparar era bilder hos mig osv. 

Vi har fått dina uppgifter från dig. Du har inte någon lagstadgad skyldighet eller skyldighet enligt avtal att lämna personuppgifter till oss, men det krävs att du gör det för att vi ska ingå avtal med dig om tillhandahållande av mina tjänster och produkter. Om du inte lämnar nödvändiga personuppgifter till oss så kan vi inte ingå sådana avtal. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra avtal med dig om köp av de produkter och tjänster som vi erbjuder.

Vissa uppgifter om dig behandlar vi för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, t.ex. i anledning av vår bokförings- och redovisningsskyldighet.

I andra fall sker vår behandling av personuppgifter med stöd av en så kallad intresseavvägning. Det innebär att vi bedömer att våra intressen av att behandla dina personuppgifter är berättigade och att dina intressen inte väger tyngre. Vi anser att våra berättigade intressen bl.a. är att marknadsföra våra egna produkter och tjänster, att lämna ut dina personuppgifter till mina ombud och underleverantörer (se nedan), att säkerställa tillgänglighet av min webbplats och våra tjänster, att möjliggöra uppföljning av eventuella angrepp på vår webbplats eller vår IT-utrustning, att upptäcka och förhindra bedrägerier, planering och utveckling av min verksamhet, att försvara oss mot eller göra gällande rättsliga anspråk samt att kunna visa att vi följer tillämpliga lagar och myndighetskrav.

Angående marknadsföring; vi använder dina personuppgifter för att leverera och anpassa min kommunikation med dig. Vi kan exempelvis kontakta dig via e-post eller andra kommunikationsmedel för att uppdatera dig om nya produkter, kampanjer, eller bjuda in dig att delta i undersökningar.

Dina uppgifter kommer att sparas så länge som uppgifterna behövs för de ändamål som de behandlas. Efter det lagras dina personuppgifter och fotografier i fem år. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med ombud eller underleverantörer både inom och utanför EU/EES. som utför tjänster åt oss, t.ex. avseende framkallning av fotografier, IT-tjänster, frakt av köpta produkter och betaltjänster. Mottagare som hanterar personuppgifter för vår räkning.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut i den mån det medges eller krävs enligt gällande lag, om vi beordras av behörig domstol eller myndighet, eller för att säkerställa att vi uppfyller våra lagstadgade skyldigheter.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Ida Gyulai. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via formuläret på hemsidan. Du når även vårt dataskyddsombud via formuläret. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.